ÁSZF hirdető partnereink részére

A Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az egyedi szolgáltatási szerződésben vagy egyéb szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett Szolgáltatást igénybe vevő (Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött valamennyi szerződésre – a Felek írásban létrejött, ellenkező tartalmú egyedi szerződése hiányában – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók. A jelen ÁSZF az egyedi szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A www.prove.hu címen elérhető honlap célja, hogy azon az azt üzemeltető Szolgáltató és a Megrendelő egymás egyidejű, fizikai jelenléte nélkül kössenek a honlapon megjelölt Szolgáltatás vagy Termék értékesítésére irányuló szerződést.

A Szolgáltató a hirdetéseket a közte és a Megrendelő között létrejött egyedi megállapodások alapján jeleníti meg. Megrendelő az egyedi megállapodással kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-t megismerte és annak rendelkezéseit elfogadja, ennek megfelelően az egyedi megállapodásnak a jelen ÁSZF automatikusan a részévé válik.

Az alábbi ÁSZF minden, a Prove által készített, fenntartott, bérbe adott, illetve üzemeltetett honlapra, kiadványra, oldalra, lapra, webshopra, üzletre, Facebook oldalra, vagyis a teljes vállalkozásra és tevékenységeire, illetve szerződéses partnereire egységesen érvényes.

Szolgáltatást igénybe vevők jelen ÁSZF pontjaival egyetértenek és azokat önmagukra, vállalkozásunkra, illetve az általuk bérelt, üzemeltetett honlapjukra, felületükre is érvényesnek tekintik.

Tartalom feltöltő, szerkesztő, területi képviselő, melléklet szerkesztője, hírlevél készítője és minden tartalommal kapcsolatos együttműködő, illetve szerződött partner vállalja jelen ÁSZF tartalmának irányelveit.

 

A Szolgáltató / Médiatulajdonos megnevezése, elérhetősége

Cégnév: Empátia Sztori Nonprofit Kft.

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 1. D. lház. 1. emelet 22.

Cégjegyzékszám: 03 09 135630

Adószám: 27513017103

Ügyvezető, laptulajdonos: Vida Raul – raul@prove.hu

Értékesítés: Jobbágy Eszter – jobbagy.eszter@prove.hu | +36/30-577-2901

 

Szolgáltató a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő általános szerződési feltételeit (ÁSZF) a https://www.prove.hu internetes oldalán teszi hozzáférhetővé.

Szolgáltató elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait – weboldal használatát, hirdetések feladását, megjelentetését, hirdetési megrendelés közreadását, továbbítását, regisztrációját, kommentek, hozzászólások beírását, termékek, szolgáltatások megrendelését és egyéb területek alkalmazását magyar nyelven lehet igénybe venni.

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF előírásait egyoldalúan – a hatályos jogszabályok által biztosított keretek között – módosítani. A módosításokról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépését három nappal megelőzően értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Ügyfeleket, valamint a módosítást közzéteszi a weboldalon. Nem minősül az ÁSZF módosításának, ha valamely feltétel eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezés változása miatt módosul.

A Felek jogosultak az egyedi szerződésben a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeket megállapítani, ez esetben a Felek jogviszonyára az egyedi szerződés eltérő rendelkezése irányadó.

 

Fogalmak

 1. a) Hirdetés: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog  értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Reklámozó neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
 2. b) Reklámozó: akinek érdekében a Hirdetést közzéteszik, illetve aki a Hirdetést a saját érdekében megrendeli.
 3. c) Megrendelő: abban az esetben, ha a Reklámozó a saját érdekében rendeli meg a Hirdetés közzétételét a Szolgáltatótól, akkor a Reklámozó egyben Megrendelőnek is minősül. Amennyiben a Hirdetést a Reklámozóval fennálló jogviszonya alapján ügynökség vagy bármely más közvetítő harmadik személy rendeli meg a Szolgáltatótól, akkor az ügynökség, illetve a közvetítő harmadik személy a Megrendelő.
 4. d) Médiafelület: minden olyan felület, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.
 5. e) Médiaajánlat: a Szolgáltató által a Hirdetések vonatkozásában alkalmazott tarifatáblázat, amely tartalmazza a Hirdetések díját és paramétereit.
 6. f) Listaár: az egyes hirdetési felületekre vonatkozóan hivatalosan publikált ÁFA nélküli ár.
 7. g) Net-net ár: a Hirdetés Médiaajánlatban közölt Listaárának a felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett ÁFA nélküli ára.
 8. h) Hirdetési statisztika: a Szolgáltató által használt mindenkori hirdetés-kiszolgáló rendszer által előállított, a hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti megjelenés- és kattintási számát napi elosztásban rögzítő statisztika. A Szolgáltató a Megrendelővel kötött egyedi szerződésben rögzített feltételekkel a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a Megrendelő Hirdetéseivel kapcsolatosan generált statisztikai adatokat. Az egyedi szerződés eltérő rendelkezése és/vagy a Megrendelőnek a statisztikával kapcsolatos kifogása hiányában a Felek a statisztika adatait elfogadják teljesítési igazolásnak. (A kifogás előterjesztésére a Hirdetés közzétételét követő 2 munkanapon belül van lehetőség.)
 9. i) Jogszabályok: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.), a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), a médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló, 2010. évi CLXXXV törvény (Mttv.)
 10. j) Szakmai előírások: a reklámszakmára irányadó valamennyi szakmai előírás, így különösen a Magyar Reklámetikai Kódex, a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság ajánlásai és állásfoglalásai.

Felhasználási feltételek

 1. A weboldal teljes tartalma Szolgáltató adatbázisának részét képezik, ennek értelmében a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján törvényi védelem alá tartoznak, engedély nélküli használata a szerzői-, büntető- és polgári jogi következményekkel jár.
 2. A cikkek, írások, adatok máshol történő felhasználásához Szolgáltató hozzájárulása szükséges.
 3. Szolgáltató weboldalán megjelenő írások, információk, adatok, hirdetések, reklámok tartalmáért teljes mértékben a szerzők, szakértők, hírszolgáltatók, illetve hirdetők vállalnak felelősséget.
 4. A programajánlatok és egyéb információk tájékoztató jellegűek, az ellenőrzés elmulasztásából adódó esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amelyik írásban, vagy annak végén elérhetőség található, az reklámként szerepel lapunkban, honlapunkon.
 5. A hirdetések, apróhirdetések és a cégjegyzékben, állásportálon, vagy bármely tartalomban, reklámban, felhívásban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, amelyek teljes tartalmáért és az esetleges következményekért, illetve a szellemi tulajdonjogok tisztaságáért a hirdetés feladója vállal minden felelősséget. Ezt a számlázási adatok megadásával és a fizetéssel is megerősíti megrendelő.
 6. Honlapunkon kiemelt figyelmet szentelünk a valóságtartalomnak, a tiszta, korrekt és pontos tájékoztatásnak, ezért Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy reklamáció, vagy panasz esetén utánajárjon a valóságtartalomnak (hirdetések, apróhirdetések, címjegyzék, cikkek stb.), s amennyiben szükségesnek tartja, törölje a kifogásolt tartalmat.
 7. A felhasználási feltételek ismeretének hiánya, elolvasásának elmulasztása, vagy be nem tartása nem mentesíti semmilyen felelősség alól a Felhasználót, Megrendelőt!
 8. Szolgáltató szavatosságot vállal, hogy a szolgáltatások teljesítése során úgy jár el, ahogy az tőle elvárható, azonban nem tartozik felelősséggel az internet egyéb szereplői, illetve alkalmazott szoftverek által okozott hibákért, fennakadásokért, valamint az alkalmazott (fejlesztő) szoftverek készítői által kizárt felelősségért.
 9. Szolgáltató saját és partnerei honlapján szereplő, illetve onnan más honlapokra vezető linkekért, oldalakért, azok adatkezeléséért vagy a tartalmakért nem vállal semmilyen felelősséget. A tartalmat, szerzői jogokat és egyéb elemeket Szolgáltató nem ellenőrzi és nem tartozik felelősséggel, azt a honlap bérlője köteles ellenőrizni és a mindenkori szabályok alapján eljárni.

Szolgáltató kizárólag a Megrendelővel előre egyeztetett, jóváhagyott tartalmi elemeket helyez el az oldalon. Szolgáltató felelőssége kizárólag a honlap működésének folyamatos biztosítására, domain, tárhely és a hozzáférés biztosítására terjed ki, amely alapján a tartalmi felelősséget teljes mértékben kizárja.

A honlap tartalmi elemeinek, az abban található ajánlatok, feltüntetett szolgáltatások, termékek, illetve információk teljességéért, valódiságáért, helytállóságáért Megrendelő vállal teljes körű felelősséget, kiemelten a szerzői jogokra vonatkozó, illetve a jogszabályokban kötelezően előírt, vagy korlátozott, tartalmi elemekre.

Szolgáltató törekszik a párt- és politikamentességre, illetve semlegességre és a megosztó jellegű, negatív tartalmak kerülésére, illetve vallási, identitási, vagy egyéb olyan közlemény, cikk, hirdetés, hirdetmény stb. megjelenésére, ezért fenntartja a jogot, hogy kizárólag olyan tartalmi elemeket, írásokat, reklámokat stb. jelenítsen meg, amelyek nem ellenkeznek elveivel.

Ezért az alábbi témák nem hirdethetőek a portálon:

 • állati eredetű termékek és szolgáltatások;
 • direkt politikai hirdetések;
 • alkohol és dohányáru;
 • homeopátiás készítmények;
 • túlzó, káros és irreális eredményeket ígérő fogyókúrák, diéták;
 • a Prove-tól független online, feliratkozás alapú vegán programok, kihívások
 • amely másokat sértő, félrevezető, rasszista, trágár kifejezéseket tartalmaz;
 • amelyek olyan termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosak, aminek forgalmazása, reklámozása tiltott és jogszabályba ütközik;
 • amely szerzői-, vagy személyhez fűződő jogokat, illetve a személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
 • amely szexuális szolgáltatást ajánl;
 • amely olyan képeket tartalmaz, ahol meztelen, vagy hiányos öltözetű embereket ábrázol;
 • amely gyermekek, fiatalkorúak fizikai, szellemi, vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja;
 • ugyanabba a kategóriában többször (akár átfogalmazva), ugyanolyan, vagy hasonló szövegű hirdetések manipulatív módon, tömeges feladása rövid időközönként;
 • a szöveg nem tartalmazhat diszkriminatív kizáró okokat, nemzeti, faji, vagy etnikai hovatartozást, bőrszínt, vallási meggyőződést, szexuális irányultságot, nemi identitást, családi állapotot, kort, nemet, egészségi, vagy bármely, a törvény által védett tulajdonságot.
 1. Szolgáltató által fenntartott, illetve üzemeltetett honlap bérlői, illetve Megrendelői megbízzák Szolgáltatót a tartalom teljes kezelésével, illetve elfogadják és magukra nézve is kötelezőnek tartják a weboldal Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát.
 2. Szolgáltató folyamatosan figyelemmel kíséri a honlap állapotát, viszont Megrendelő felelőssége jelezni annak meghibásodását, esetleges problémáját.
 3. Amennyiben Megrendelő felmondása, vagy fizetés elmaradása miatt megszűnik a szerződés, Szolgáltató semmilyen kötelezettséggel nem tartozik Megrendelő felé! A díjak meghatározott időre szólnak és a szerződés idő előtti megszűnése esetén sem jár vissza, mivel Szolgáltató is lekötött díjat fizet (domain, tárhely, sablon, modul, stb.).
 4. Megrendelő felmondása, vagy fizetés elmaradása általi megszűnés esetén Üzemeltető a honlap hozzáférését lezárja, illetve tárhelyéről eltávolítja a tartalmat.

 

III. A megrendelés

A Megrendelő a Hirdetés közzétételére irányuló megrendelését írásban (email-ben), a Szolgáltató által rendszeresített megrendelő nyomtatványon vagy a Megrendelő által készített megrendelő nyilatkozatban köteles megtenni.

A Szolgáltató kizárólag az olyan megrendelést fogadja el, amelyet a Megrendelő képviseletére jogosult személy cégszerűen írt alá és amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

A Megrendelő nevét, székhelyét, számlázási címét, cégjegyzékszámát (vagy nyilvántartási számát), adószámát, bankszámlaszámát, a kapcsolattartója nevét és elérhetőségét, a Hirdetés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott hirdetési felületetet, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és a Hirdetés típusát, méretét. Amennyiben ügynökség vagy közvetítő harmadik személy adja le a megrendelést, akkor a Reklámozó nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni a megrendelésben.

 1. A Megrendelő a 2008. évi XLVIII. törvény, Grtv. 5. §-a alapján a megrendelésében köteles nyilatkozni arról, hogy a Hirdetésben reklámozott termék minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, és ha igen, akkor arról is, hogy a vizsgálatot elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható.
 2. Megrendelő a megrendelésben valós adatokat köteles megadni és a valóságnak megfelelő nyilatkozatokat köteles tenni. Abban az esetben, ha utóbb derül ki, hogy a Megrendelő nem valós adatokat szolgáltatott, vagy a nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, akkor a Szolgáltató jogosult egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, azt azonnali hatállyal felmondani.
 3. A Szolgáltató a megrendelést írásban (email-ben) igazolja vissza. Az egyedi szerződés a megrendeléssel megegyező tartalmú visszaigazolás kézbesítésével jön létre a Felek között és jogviszonyukra a visszaigazolt megrendelés feltételei és a jelen ÁSZF az irányadó. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, akkor az adott Hirdetésre az utolsó visszaigazolás érvényes.
 4. A Megrendelőnek a Szolgáltatóval kötött külön megállapodás alapján lehetősége van arra, hogy későbbi hirdetései számára előzetesen megjelenési időpontot és hirdetési felületet foglaljon le. Amennyiben azonban legkésőbb 15 nappal a lefoglalt időpontot megelőzően nem küldi meg az III.1. és III.2. pontnak megfelelő megrendelését a Szolgáltatónak, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a foglalását visszavonta és a Szolgáltató jogosult a hirdetési felületet harmadik személyek számára értékesíteni.
 5. A Megrendelő megrendelésében igényelheti, hogy adott oldalon, egyazon oldalletöltés esetén a Hirdetése mellett ne jelenjen meg az általa megjelölt versenytársa hirdetése. A jelen pont szerinti konkurencia kizárási igényt a Szolgáltató jogosult visszautasítani, a teljesítése esetén pedig a Megrendelő a megrendelés visszaigazolásában megjelölt felár fizetésére köteles.

 

A megrendelés teljesítése, a Hirdetés közzététele

 1. A Szolgáltató a Hirdetést az egyedi szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő által megküldött tartalommal, formában és esztétikai minőségben teszi közzé.
 2. A Megrendelő köteles a kész kreatívot a tervezett megjelenési időpontot legalább három munkanappal, szponzoráció esetén legalább két héttel megelőzően a Szolgáltató által előzetesen közölt formában és technikai paraméterekkel a Szolgáltatónak megküldeni.
 3. A Szolgáltató által már átvett kreatívval kapcsolatos módosítási igény bejelentésére az anyagleadási határidőig van lehetőség. Ha a Megrendelő az anyagleadási határidőig nem küldi meg az új kreatívot, akkor a Szolgáltató a Hirdetést az eredeti formában és tartalommal teszi közzé vagy a Megrendelő kifejezett kérésére a közzétételt mellőzi, de a Megrendelő ebben az esetben is köteles a Hirdetés teljes árát megfizetni. A fenti anyagleadási határidő irányadó a Szolgáltató által készített kreatívokkal kapcsolatos kijavítási, módosítási igény előterjesztésére is.

A hirdetések elkészítésénél, nyomtatásánál, elhelyezésnél Szolgáltató garantálja a technikai feltételeknek megfelelő, legjobb minőséget. Amennyiben a hirdetés, az előállítás technikai feltételeihez képest gyengébb minőségben, vagy Szolgáltató felelősségéből adódóan hibásan jelenik meg, a Megrendelő igényt tarthat fizetési kedvezményre, vagy a közlés megismétlésére. A kompenzálás mértéke nem haladhatja meg a megjelenésre kifizetett összeget. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató, ha a grafikát Megrendelő biztosította, vagy az elkészült hirdetést jóváhagyta.

 1. Amennyiben a Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelem, illetve mulasztás miatt nem tudja a Szolgáltató a megrendelt Hirdetést megjeleníteni, a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő érdekkörében felmerülő késedelemnek minősül az is, ha a kreatívot nem a Szolgáltató által megjelölt technikai paraméterekkel küldi meg és a hibát, illetve a hiányosságot az anyagleadási határidőig nem javítja, illetve pótolja.
 2. A Hirdetésben kizárólag az egyedi szerződésben rögzített Reklámozó jelenhet meg, a hirdetési felületek nem átruházhatók és továbbértékesítésük sem lehetséges.
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Hirdetések közzétételének sorrendjét a Megrendelő határozza meg.
 4. A Megrendelő a Hirdetés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak és a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvényben foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni és a Szolgáltatónak megküldeni.
 5. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről minden fogyasztó/felhasználó tudomást szerezzen.
 6. Az átkattintási alapú hirdetési megoldások tekintetében a Megrendelő vállalja, hogy a kreatívot úgy készíti el, hogy a Hirdetés valamennyi pontján mindenkor kattintható legyen.
 7. Nyereményjáték hirdetése esetén – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményjáték lebonyolítása, a nyereményhez kapcsolódó minden fizetési kötelezettség, valamint a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos minden feladat és költség a Megrendelőt terheli, ezek teljesítéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 8. A Megrendelő szavatolja, hogy
  • a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel,
  • a Hirdetés Szolgáltató általi megjelenítése harmadik személy jogát – így különösen személyhez fűződő jogát vagy szellemi alkotáshoz kapcsolódó jogát (pl. szerzői jogát és iparjogvédelmi oltalomból eredő jogát) nem sérti,
  • a Hirdetés a Jogszabályoknak és a Szakmai Előírásoknak megfelel,
  • a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezte és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.
 9. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a IV.11. pont szerinti szavatosságvállalások ellenére harmadik személy mégis bármilyen igényt támaszt a Szolgáltatóval szemben, beleértve azt az esetet is, ha valamely szervezet vagy hatóság bírságot vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz a Szolgáltatóval szemben a Hirdetéssel összefüggésben, a Megrendelő köteles az igény kielégítéséért teljes körűen helytállni, valamint a Szolgáltató helyett a bírságot megfizetni, illetve a Szolgáltatónak az egyéb hátrányos jogkövetkezményből eredő kárát teljes körűen megtéríteni. Ennek megfelelően a Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja a Szolgáltatótól mindazoknak a bírságoknak és egyéb pénzbeli hátrányos jogkövetkezményeknek, valamint kártérítési vagy más polgári jogi igényeknek a teljesítését, amelyeket a hatóságok/szervezetek vagy más harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és a jelen ÁSZF Megrendelő általi megszegése miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben.
 10. A Szolgáltató nem felelős a Hirdetés tartalmáért, valamint a Jogszabályoknak és a Szakmai előírásoknak való megfelelőségéért, azonban jogosult bármely olyan Hirdetés közzétételét megtagadni, amellyel kapcsolatban megítélése szerint a Megrendelő IV.11. pont szerinti szavatosságvállalásai vagy a jelen fejezetben rögzített feltételek nem teljesülnek, illetve jogosult a Megrendelőt felszólítani a követelmények teljesülésének igazolására. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy azokat a Hirdetéseket, amelyek a Szolgáltató vagy partnerei arculatával vagy üzleti érdekeivel ellentétesek, nem jelenteti meg vagy a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.
 11. A Hirdetés Jogszabályba vagy Szakmai előírásokba ütközése esetén, vagy amennyiben a Hirdetés vonatkozásában a Megrendelő szavatosságvállalása nem teljesül, a Szolgáltató jogosult az egyedi szerződéstől elállni vagy amennyiben már történt teljesítés, akkor azonnali hatállyal felmondani és a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles a szerződés megszűnésétől számított 5 munkanapon belül.
 12. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért és az ezekkel összefüggő kárért, amely az általa rendelkezésre bocsátott anyagok hibájából vagy minőségéből fakad.
 13. Tekintettel arra, hogy átkattintás alapú Hirdetések esetén a letöltések és a kattintások (CT) száma nem határozható meg pontosan előre, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelésben megjelölt és visszaigazolt kattintási (CT) mennyiség teljesítésére, azonban minden esetben a tényleges kattintási (CT) mennyiség kerül kiszámlázásra.
 14. A Megrendelő a Hirdetéssel kapcsolatos reklamációját a Hirdetés közzétételét követő 5 napon belül jogosult megtenni, írásban.

Lemondás, módosítás 

 1. A Megrendelő az alábbi feltételekkel jogosult a megrendelt (és visszaigazolt) Hirdetést lemondani:
 2. a) A lemondásra érvényesen kizárólag írásban (email-ben) kerülhet sor, a lemondás azon a napon hatályosul, amikor az a Szolgáltatóhoz igazoltan megérkezik. A lemondás megérkezését köteles a Szolgáltató írásban visszaigazolni.
 3. b) Lemondás esetén annak időpontjától függően a Megrendelő az érintett Hirdetés net-net árának alábbiakban megállapított százalékának megfelelő összegű díjat köteles fizetni:
  • A Hirdetés tervezett időpontja előtti 10-6. munkanap közötti lemondás esetén a net-net ár 30 %-át,
  • a Hirdetés tervezett időpontja előtti 5-3. munkanap közötti lemondás esetén a net-net ár 60 %-át,
  • a Hirdetés tervezett időpontja előtti 2. munkanapon és azt követő lemondás esetén a net-net ár 100 %-át.
 4. A megrendelés módosítása kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a módosítás visszaigazolását felár fizetésétől tegye függővé. Az egyedi szerződés a módosítási igény Szolgáltató általi visszaigazolásával módosul.

 

Fizetési feltételek

 1. A Médiaajánlat szerinti díjak kizárólag a Hirdetések közzétételének díjára vonatkoznak, a Hirdetések előállításának, átdolgozásának díjáról a Felek szükség szerint egyedileg állapodnak meg.
 2. A Szolgáltató jogosult a Médiaajánlatban rögzített díjakat bármikor módosítani, az új árak azonban csak az árváltozás után létrejött egyedi szerződésekre alkalmazandók. Az árváltozásról a Szolgáltató a módosítás tervezett hatályba lépését 15 nappal megelőzően értesíti a szerződéses partnereit.
 3. A Szolgáltató – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a számláját megrendelésenként, teljesítést követően állítja ki, 8 napos fizetési határidővel. A számla Megrendelő általi befogadása a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése elismerésének tekintendő. A díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírás napján minősül teljesítettnek. A számlával kapcsolatos reklamációra kizárólag a kézhezvételét követő 5 napon belül van lehetőség.
 4. A Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % mértékű késedelmi kamatra jogosult, valamint a Szolgáltató jogosult az esedékes díj teljesítéséig a Megrendelő esetleges további megrendelésének teljesítését felfüggeszteni, megrendelését visszautasítani vagy a Megrendelővel szemben a továbbiakban előrefizetést kikötni.
 5. A Szolgáltató a saját belátása szerint jogosult bármelyik egyedi szerződésben előrefizetést kikötni.
 6. A Szolgáltató jogosult továbbá a Hirdetés közzétételét vagy a további teljesítést egyoldalúan előrefizetéshez kötni, ha tudomására jut, hogy a Megrendelővel szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indult. Az előrefizetés nem teljesítése esetén a Szolgáltató felfüggesztheti a teljesítést vagy elállhat a szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt.
 7. Amennyiben a Megrendelő a Hirdetések mennyiségére, időtartamára vagy egyéb feltétel teljesülésére tekintettel bármilyen díjkedvezményben részesült, azonban utóbb a kedvezmény alapját képező feltételt nem teljesíti (például nem rendel annyi Hirdetést, vagy nem küldi be a szükséges számú kreatívot stb.) vagy egyértelműen megállapítható, hogy a feltételek már nem fognak teljesülni, akkor a Szolgáltató jogosult a kedvezmény mértékét arányosan csökkenteni vagy azt teljes egészében visszavonni és a Hirdetés teljes árát érvényesíteni.

 

VII. Szerződésszegés, felelősségi előírások

 1. Amennyiben a Hirdetés megjelenítésére bármely, a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, a Megrendelő kötbérként az érintett Hirdetés net-net árának megfelelő összegű kötbér fizetésére köteles.
 2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetés hibájából eredő kárért.
 3. A Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató szerződésszegése esetén vele szemben kártérítési igény kizárólag az érintett Hirdetés net-net árának összegéig érvényesíthető. A Szolgáltató ezen összeg erejéig kizárólag a tényleges közvetlen károk megtérítésére köteles és kizárja felelősségét a közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű károkért, ideértve különösen az elmaradt hasznot, a költségeket és a sérelemdíjat.
 4. Ha a Szolgáltató valamely vis maior esemény miatt nem tudja a megrendelést teljesíteni vagy azt szerződésszerűen teljesíteni, azért nem tartozik kártérítési felelősséggel. Vis maiornak minősül különösen a Szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar vagy az internet szolgáltatás hibája.

 

VIII. Titoktartás

 1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás előzetes írásbeli hozzájárulásával adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.
 2. Üzleti titoknak minősül minden, a Felek gazdasági tevékenységével, működésével, alkalmazottaival, ügyfeleivel, valamint a Szolgáltató által alkalmazott kedvezményekkel kapcsolatos adat és információ, a Felek közötti egyedi szerződési feltételeket is ideértve.

 

Vegyes rendelkezések 

 1. A Megrendelő megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megrendelő által az egyedi szerződésben megjelölt címre illetve képviselő részére kerül kiküldésre.
 2. A Megrendelő haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni arról, ha a megrendelésben vagy az egyedi szerződésben közölt adataiban változás következik be.
 3. A küldemények a kézbesítés módjától függően az alábbi napon minősülnek kézbesítettnek:
  • Személyes átvétel esetén az átvevő által aláírt átvételi elismervény napján.
  • Ajánlott tértivevényes küldemény esetében a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha a tértivevény a „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” vagy más egyéb jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor a feladástól számított ötödik munkanap.
  • Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.
  • A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.
 4. Adatok helyessége és panaszkezelés: Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Korm. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadók.

Ügyfél panaszával közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhat, a panasz kivizsgálásának határideje a Szolgáltató részéről 30 nap. Amennyiben Ügyfél a panaszkivizsgálás eredményével nem ért egyet és fogyasztónak minősül, egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján illeti meg a panaszok intézése. Egyebekben Ügyfelet a Ptk-ban biztosított jogok illetik meg. Panaszával Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez is fordulhat. A békéltető testületek illetékességére és eljárására vonatkozó információkat az alábbi linken találja meg: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.

 1. Szolgáltató az adatok biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz, beleértve a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve a GDPR (General Data Protection Regulation), vagyis Általános Adatvédelmi Rendelet elvárásait és kötelezettségeit.
 2. A jelen ÁSZF rendelkezései visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
 3. Jelen ÁSZF egyben hirdetési szerződés is, amelynek elfogadása többféle módon történhet (egymástól függetlenül is):
  • a honlapon történő megrendelés feladásánál az „Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével;
  • e-mail-ben, vagy postai úton küldött megrendeléssel;
  • a hirdetési grafika elküldésével;
  • az üzemeltető, vagy szolgáltató által készített grafika elfogadásával, illetve visszaigazolásával;
  • a hirdetés díjának kifizetésével;
  • szóban (telefonon, vagy személyesen);
  • egyéb, a hirdetés megjelenésére irányuló konkrét megnyilvánulással, megrendeléssel.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részeit alkotják az abban hivatkozott dokumentumok. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet Ügyfél kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF-ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. Az ÁSZF olyan kiegészítése, amely valamely, korábban még nem nyújtott termék és/vagy szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódik, az ilyen termék és/vagy szolgáltatás bevezetésével azonos időpontban is lehetséges, ilyen esetben a kiegészített ÁSZF a közzététel hatályosul. A jelen ÁSZF-nek Ügyféllel való megismertetéséről a Szolgáltató a weboldal útján gondoskodik.

A jelen ÁSZF alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Jogszabályok és a Szakmai Előírások irányadók.

A Felek jogvitáikat elsődlegesen békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére a jogvitáikra kikötik a Kiskunfélegyházi Járásbíróság illetékességét.