Fino Vegajó x Prove nyereményjáték szabályzat

A jelen Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban, mint „Játékszabályzat”) a Szervező 1. és Szervező 2. (a továbbiakban, mint „Szervezők”) által a Szervező 1. Facebook oldalán meghirdetett Fino Vegajó x Prove nyereményjátékra (a továbbiakban, mint „Játék”) vonatozik az alábbi feltételekkel:

 1. A Játék és Szervezői

Az Empátia Sztori Nonprofit Kft. (Szervező 1.) által üzemeltetett Prove Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/provehu) elindított Játékra a következők vonatkoznak:

A Játékban való részvétel a jelen Játékszabályzat automatikus és önkéntes elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervezők jogosultak az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

Szervező 1.:

Cégnév: Empátia Sztori Nonprofit Kft.

Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 1. D. lház. 1. emelet 22.

Cégjegyzékszám: 03 09 135630

Adószám: 27513017-1-03

a továbbiakban Szervezők, vagy Szervező 1., vagy Adatkezelő 1.;

Szervező 2.:

Cégnév: FINO-FOOD KFT.

Cím: 1054 Budapest, Szemere utca 21. 3. emelet 2.

Cégjegyzékszám: 01 09 713423

Adószám: 11283058-2-41

a továbbiakban Szervezők, vagy Szervező 2., vagy Adatkezelő 2.

 1. A részvétel feltételei

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással (pl.: e-mail cím megadásával) kezdődik.

A Szervező 1. nyilvános üzenetei (posztok) tartalmazzák a játékra történő felhívást, valamint linket a Játékszabályzathoz és a Google űrlaphoz.

A Játék során a Prove Facebook oldalán (https://www.facebook.com/provehu) bejegyzés formájában (posztban) feltett kérdésre, játékfelhívásra kell Google űrlap kitöltésével, válaszadás formájában választ adni.

 • A játék időtartama: 2024. február 22.  – 2024. március 3. 18:00
 • Sorsolás: 2024. március 4. 15:00
 • Eredményhirdetés legkésőbb: 2024. március 7.
 • Nyertesek értesítése legkésőbb: 2024. március 7.
 • Nyertesek száma: 10 fő

Nyeremények:

Összesen 10 db nyereménycsomag, mely nyereményenként az alábbiakat tartalmazza:

 • 1 db 10 000 Ft értékű Foodora ajándékutalvány
 • 1 db Fino Vegajó logós neoprén tokkal ellátott üvegpalack

A Játék esetében a Prove Facebook oldalán közzétett bejegyzésben ismertetett nyereményeket azok a helyesen válaszoló Játékosok kapják, akik teljesítik Jelen Játékszabályzat feltételeit, vagyis a megadott Google űrlapon megadják e-mail címüket, válaszolnak a profilozó kérdésekre és megadják a helyes választ a Játékra vonatkozó kérdésre. A Nyertesek ezt követően sorsolás útján kerülnek kihirdetésre Szervező 1. által.

Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

 • 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal.
 • Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 • A Prove Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/provehu) közzétett, a Játékot meghirdető bejegyzésből elérhető Google űrlapot  maradéktalanul kitöltötte.
 • Elfogadja a Játékszabályzatot és az abban foglalt Adatkezelési Feltételeket.A Játék befejezésének napján élő e-mail fiókkal rendelkezik.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Bonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

Jelen Játékban minden Játékos csak egyszer válaszolhat érvényesen. Amennyiben egy felhasználótól több válasz érkezik, akkor Szervező 1. a legutoljára beérkezett helyes választ veszi figyelembe.

Szervező 1. a Nyerteseket e-mailben értesíti, legkésőbb a Nyertesek kihirdetését követő 3 munkanapon belül.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a jelentkező Nyertesek privát e-mail üzenetben kapnak tájékoztatást Szervező 1. -től. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertesek részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket Szervező 1. privát e-mail üzenetben fogalmazza meg.

Amennyiben a privát e-mail üzenetben történt kapcsolatfelvételtől számított 72 órán belül a Nyertesektől nem érkezik válasz, akkor Szervező 1. fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők közül Pótnyertest sorsoljon és léptessen a helyébe.

 1. Sorsolás menete, nyeremény átadása

A Játék nyereményét a Szervező 1. Facebook oldalán közzétett nyilvános bejegyzés tartalmazza. A felhasznált fényképek csak illusztrációk, a nyeremény azoktól eltérhet. Jelen Játék esetében a nyereményt Szervező 2. ajánlja fel. Nyereménycsomag esetén a tartalmának megváltoztatási jogát Szervező 2. fenntartja.

A Szervező 1. a nyereményt az összes részvételi feltételnek eleget tevő, helyes válaszokat adó Játékosok között véletlenszerű sorsolás alapján sorsolja.  A sorsolásra Szervező 1. székhelyén kerül sor a Játék időtartamának lezárását követően, 2024. március 4-én 15:00-kor.

A Játék során a nyereménycsomagok darabszámának (10 db) megfelelő számú Nyertes kerül kisorsolásra. A nyertesen túl a nyeremény darabszámával megegyező számú, nyereményenként további egy Pótnyertes kerül kisorsolásra, aki a nyertes helyébe lép, amennyiben a nyertes nem működik együtt Szervező 2.-al a nyeremény átadása érdekében, (így különösen, ha a 2. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg Szervező 1. részére a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Játékszabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. Ha a pótnyertes sem felel meg a Játékszabályzatban előírtaknak vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, a nyeremény sorsolása eredménytelen.

Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot Szervező 1.-vel a megadott határidőn belül, Szervezők nem kötelesek a Nyereményt biztosítani Nyertes részére. így Nyertes a nyereményre már nem lesz jogosult.

A nyereményt Szervező 2. az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a Nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a Nyertes által megadott címre A nyeremények átvételére kizárólag a Nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. Azokat a Nyertes nem kifogásolhatja, azok cseréjét nem kérheti és készpénzre nem válthatja át semmilyen okból. Ha a Nyertes a határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervezők részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén Szervezők nem felelősek a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A Pótnyertesre a Nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a Nyertes helyébe lép.

 1. Általános rendelkezések

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervezők az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. A Játékos a válasz megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

A Játékszabályzatot a Szervező 1. a honlapján teszi közzé. Szervező 1. biztosítja a Játékszabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

A Szervezők kizárják a felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, illetve a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Adatkezelés

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban írtak összhangban vannak az adatkezeléssel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre:

A 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör­ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK.

Az adatok kezelői a Szervezők.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő 2. megbízásából a Rewart Kft. (székhely: 1112 Budapest, Balatoni út 2/a, B épület, 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-892626, adószám: 14182925-2-43, a Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), a MySoftwares Kft. (székhely: 2030 Érd, Molnár utca 30.), és a ReachMedia Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 88-90. I. emelet 40.) mint Al-adatfeldolgozók.

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játékos a Játékban való részvétellel, illetve – a Játék megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai Adatkezelő 2., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat  Adatkezelő 2. a továbbiakban minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Játékban való részvétel céljából, valamint a megadott profilozó adatok felhasználásával profilalkotás céljából elektronikus levél kiküldéséhez kapcsolódó direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében személyre szabott és a Játékos érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön az Adatkezelő 2. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban a Játékos által megadott e-mail címre.

Továbbá – a megfelelő mező kipipálásával – önkéntesen hozzájárulhat ahhoz, hogy a megadott személyes, valamint profilozó adatai Adatkezelő 1., mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat Adatkezelő 1. a továbbiakban minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje profilalkotás céljából, elektronikus levél kiküldéséhez kapcsolódó direkt marketing adatbázist építsen és ennek keretében személyre szabott és a Játékos érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat küldjön a Játékos által megadott e-mail címre.

A Játékos a Játékban való részvétellel, illetve – a Játék megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy Adatakezelő 1. a nyeremény átadásához szükséges adatait a nyeremény átadása érdekében továbbítsa Adatkezelő 2. részére, aki az adatokat kizárólag a Játék lebonyolítása körében és a nyeremény nyertesnek való átadása érdekében jogosult kezelni és felhasználni. Adatkezelők kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Játékos által megadott személyes adatokat Adatkezelők bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezelik, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartják.

Adatkezelők megtesznek minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során tudomásukra jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezelik, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédve azokat a különböző kockázatoktól, így különösen: jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.

Adatkezelők a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja) alapján az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulásával kezelik.

Ha az érintett személy a Játékszabályzatot elfogadja és a Játékban részt vesz, akkor a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez, valamint adattovábbításhoz is hozzájárulnak. Jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulását a regisztrációval, azaz e-mail címe megadásával fogadja el a Játékos.

Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A Játék során kisorsolt Nyertesnek, a nyeremény átadása céljából az alábbi adatokat szükséges megadniuk:

Teljes név;

E-mail cím;

Kapcsolati telefonszám;

Lakcím (irányítószám, város, utca, házszám).

A Google űrlap kitöltésekor az alábbi profilozó adatokat kell megadniuk:

E-mail cím

Melyik korosztályba tartozik?

Milyen növényi alapú termékkategóriákat szokott vásárolni?

Milyen ok miatt vásárolja ezeket a növényi alapú termékeket?

Ezen adatok a profilalkotás célját szolgálják, amely által az Adatkezelő 2. a Játékos tényleges érdeklődésének leginkább megfelelő ajánlatokat, hirdetéseket tartalmazó elektronikus levelet küld a Játékos által megadott e-mail címre.

Amennyiben Játékos – a megfelelő mező kipipálásával – önkéntesen hozzájárul, ezeket az adatokat az Adatkezelő 1. felhasználhatja, hogy a Játékos tényleges érdeklődésének leginkább megfelelő ajánlatokat, hirdetéseket tartalmazó elektronikus levelet küldjön a Játékos által megadott e-mail címre.

Az Adatkezelők a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, illetve amíg a Játékos nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az Adatkezelőkhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából a panaszos személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelők panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.

A személyes adatok az adatkezelési cél megszűnésekor vagy az adatkezelési céllal kapcsolatos elévülési idő végén kerülnek törlésre. Ha a személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján a kapcsolatfelvételt követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 5 (öt) évig köteles megőrizni.Az érintettet megillető jogok

A hozzájárulás visszavonásának joga

A Játékos bármikor jogosult az adatkezeléshez és adattovábbításhoz adott hozzájárulását visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a jog csak azon adatkezelések esetében gyakorolható, amelyek a Játékos hozzájárulásán alapulnak.

Tájékoztatás kérés és másolat kérés (hozzáférés joga) A Játékos jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése, továbbítása folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt/továbbított személyes adatokhoz hozzáférést kapjon (azaz másolatot kérjen azokról) és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
 • az adatkezelés/továbbított céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a Játékosra nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés és adattovábbítás jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést olyan formában biztosítjuk, ahogy a Játékos kéri, ez lehet elektronikus forma, postai út vagy személyes tájékoztatás is.

Helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést/adattovábbítást, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát (ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk);
 • ha az adatkezelés/adattovábbítás jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés/adattovábbítás ellen, de az jogos érdekünkre épül (ebben az esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell).

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk az érintettet. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos esetekben az adatkezelés jogának korlátozása egyéb következményekkel is járhat, így elveszíthet olyan előnyöket, amelyek az adatkezeléssel együtt járnak (pl. jegyvásárlás Interneten, szurkolói kedvezmények igénybevétele). Az ilyen eshetőségekről a jog gyakorlása során tájékoztatjuk.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Az érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az érintettről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését (elfeledtetéshez való jog).

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében (ilyen eset pl. a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő, vagy a sportoló kötelező nyilvántartása, versenyengedély nyilvántartása);
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha az érintett felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés/adattovábbítás szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az érintettnek joga van arra, hogy kérje, hogy az érintett által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az érintett rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk. Az adatkezeléssel/adattovábbítással kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg, amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható.

A személyes adatainak kezelésével/továbbításával kapcsolatos panaszokkal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, illetve adatvédelmi jogsértés esetén bírósági utat is igénybe vehet.

A Szervezők felelőssége

A Szervezők nem vállalnak felelősséget:

 • a helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőknek nem áll módjukban ellenőrizni.

Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli,

 • a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják,
 • bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget,
 • ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
 • a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy a nyeremény gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.

A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A Szervezők nem vállalják a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezőkkel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőket felelősség nem terheli. Amennyiben a Nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A Nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja.

A Játékos Felelőssége

A Játékos által közzé-, vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, cselekményért kizárólag az adott tartalmat közzé-, vagy elérhetővé tett Játékos tartozik felelősséggel. Minden Játékos köteles gondoskodni arról is, hogy az általa hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Játékos által közzé tett tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat különösen, de nem kizárólag:

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem sérthet egyéb szellemi alkotásokhoz fűződő jogot,
 • nem sérthet jóhírnevet, emberi méltóságot, vagy egyéb személyhez fűződő jogot (pl. vulgáris, súlyosan becsületsértő kijelentés, vagy pornográf tartalom),
 • nem lehet faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentét kiváltására alkalmas, illetve nem válthat ki társadalmi ellenérzést,
 • nem reklámozhat egészségre ártalmas anyagokat, illetve nem ösztönözhet ilyen anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat bűncselekményt, arra irányuló felhívást,
 • nem tartalmazhat államtitkot vagy szolgálati titkot,
 • nem tartalmazhat jogosulatlanul, vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat,
 • nem tartalmazhat tiltott reklámot, és nem sértheti a reklámokra és elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket,
 • nem szolgálhat promóciós célt,
 • semmilyen egyéb jogszabályba nem ütközhet.
 1. Egyéb rendelkezések

A Szervezőknek jogában áll a felsorolt tilalmak megszegése esetén az érintetett tartalmakat indokolás nélkül törölni. A kifogásolt tartalom törlését követően a Játékos a nyereményjátékban a továbbiakban nem vesz részt, és a Játékos a Szervezőkkel szemben a jogsértő tartalom törlésével, és a játékból való kizárással kapcsolatban semmilyen igényt nem támaszthat, a bekövetkezett kárért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.

A Szervezők jelen Szabályzat változtatásának, illetve a Játék megszüntetésének jogát fenntartják és vállalják, hogy amennyiben jelen Játékszabályzat bármely része a Játék időtartama alatt módosul, vagy a Játék megszüntetésre kerül, akkor a módosított Játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét haladéktalanul közzéteszik. A Játékban résztvevő Játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról egyedileg értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalakon megfelelően tájékozódni.

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Szervezők kizárják a felelősségét a játékban való részvételhez szükséges Facebook oldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az oldal nem vagy korlátozottan használható. A Facebook játékszervezést befolyásoló, a Játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre a Szervezőknek nincsen ráhatása. A Szervezők kizárnak minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőkön kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervezők e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

A Játékkal összefüggő adatvédelemi kérdéseket a Szervezők következő email címére lehet megküldeni:
Szervező 1.: szerkesztoseg@prove.hu
Szervező 2.: info@vegajo.hu

A Szervezők a Nyeremények tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállalnak szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

A Szabályzat elérhető a https://prove.hu/fino-prove-nyeremenyjatek-szabalyzat linken.

Hatályos: 2024. február 3.